Vrátenie tovaru

V zmysle §7 zákona 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov máte právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa §10a. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa §10a dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

Pokiaľ sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť musíte neporušený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania zaslať predávajúcemu. Po obdŕžaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 14-tich dní vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom, preto je potrebné, aby ste nás v takomto prípade kontaktovali. Ak ste lehotu nestihli, zavolajte. Ak môžeme, sme ústretový.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h.)

Presné podmienky vrátenia tovaru sú stanovené zákonom 102/2014.

Na stiahnutie: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)